Ochrana osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov na web ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti

 

Robíme všetko preto, aby ste sa pri nákupe u nás cítili bezpečne a výnimočne.

V tomto dokumente Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov: aké údaje získavame, ako ich používame, ako môžete spracovanie kontrolovať a opatreniach, ktorými vaše ctilivú údaje chránime a právach, ktoré v súvislosti so spracovaním máte. Na úvod Vám chceme teda vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku +421 910 726 260 Alebo pošlite email na: info@bonybon.sk

Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

 

I. Kto je správca vašich osobných údajov

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") je

Mombi s.r.o.

IČO: 53 164 857 DIČ: 2121297189

          Nová 272, Vitanová

(ďalej len: „prevádzkovateľ").


2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: www.bonybon.sk
email: info@bonybon.sk
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Ako vaše osobné údaje používame a spracúvame?

Pri nákupe od Vás požadujeme iba povinné údaje, ako vaše meno, emailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a predmet objednávky, bez ktorých Vám nevieme zaslať a vybaviť vašu objednávku. Chceme Vám pripomenúť, že v našom eshope nakupujete bezpečne, pričom neposkytujete žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi. Všetky ponúkané formy platenia za tovar cez internet sú realizované výhradne a priamo na stránkach banky, ktorá vás bude následovne kontaktovať o úspešnosti či neúspešnosti realizácie platby.

Pri potvrdení nákupu a súhlasu so spracúvaním osobných údajov ich využívame na nasledovné účely.

III. Poskytovanie našich služieb s ohľadom na Vás

So všetkými vašimi údajmi narábame citlivo a s rešpektom. Na základe získaných údajov, Vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré nám poskytnete pri odoslaní objednávky, používame následovne na jej vybavenie, oznámenie alebo pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním. Aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti, vaše údaje potrebujeme aj do nášho fakturačného a účtovného poriadku. 

IV. Osobné údaje pri vytvorení konta

Ak sa rozhodnete si vytvoriť u nás používateľné konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiacimi. Povinnými údajmi, ktoré využívame na to, aby sme mohli s vami komunikovať, sú meno a e-mailová adresa. 

V. Spracúvanie údajov na marketingové účely

Nasledujúce kategórie osobných údajov spracúvame na marketingové účely spracúvame, ktoré nám pomáhajú zlepšiť našu personalizíciu a určiť ponuku produktov a služieb pre Vás. Taktiež ich používame na prieskumy trhu a spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

 Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.

 Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

 Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, počte detí.

 Informácie o využití produktov a služieb – údaje o vašej nákupnej histórii alebo informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať̌ vhodné produkty a služby.

 Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

 Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť̌ na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

Súhlas na marketingové účely zahŕňajú: 

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Ná základe vášho súhlasu Vám môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však dôležitý na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky našich produktov a služieb. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

 VI. Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše  údaje používame aj na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na požiadavky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli. Automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,

VII. Cookies.

Na zabezpečenie riadneho fungovania poskytovaných služieb používame cookies. Súbory cookies nám pomáhajú pochopiť vaše záujmy, za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

VII.  V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov Vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov:

1. Plnenie zmluvy - v prípade objednanie tovaru a zriadenia konta užívateľa alebo v prípade účasti v súťaži spotrebiteľa

2. Súhlas - v náväznosti do odosielanie komerčnej komunikácie a informovaniu o novinkách či aktuálnych ponukách, či iných formách matkeringu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom to nemá vplyvn na zákonnosť o spracúvaní pred jeho odvolaním. Z databázy Vás vyradíme, stačí nám napíšať na email info@bonybon.sk

3. Plnenie zákonných povinností - pri uchovaní vašich osobných údajov v našom učtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iných orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad naššou činnosťou.

4. Náš oprávnený záujem - pri zlepšovaní našej ponuky a služieb pri marketingových činnostiach, vždy zvažujeme, či spracovanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.

VIII. Komu údaje sprístupňujeme

Osobné údaje neuverejňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme iba v prípade doručovateľskej služby, ktorú sme si zvolily.

123kuriér s.r.o., so sídlomVojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín , IČO: 46598863.

IX. Ako vaše údaje chránime a ako dlho uchovávame údaje

Vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme sa uistili, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí. Elektronické údaje sú v chránenej databáze na serveri, ktorého vlastníkom sme my a je pre nás vyhradený. Údaje s užívateľského konta, alebo údaje, ktoré sme získali pri vytvorení objednávky, uchoávame spravidla päť rokov od jej doručenia. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas. 

X. Aké sú vaše práve a ako si ich môžete uplatniť

V prípade, že si budete chcieť uplatniť z nižšie uvedených práv, prosíme pri vypĺnani žiadosti o uvedenie vašeho mena, priezviska, emailovej adresy a prípadnej adresy trvalého bydliska, aby sme si overili vašu totožnosť. Po vybavení vašej požiadavky Vás budeme informovať do 30 dní odo dňa doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch by sa táto lehota mohla predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať. 

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o ich spracúvaní, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, kategóriách dotknutých osobných údajov, v období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Máte aj Právo na opravu, ak ste zmenili napr., adresu bydliska, priezvisko, tele. číslo. My Vám vaše osobné údaje opravíme. Právo na výmazanie (právo na zabudnutie) - v niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať̌ - napr. ak údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali, ak odvoláte váš súhlas, ak namietnete na základe vašej konkrétnej situácie alebo ak sme osobnú údaje spracúvali nezákonne. V prípade ak si uplatníte u náš právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené údaje. Právo na obmedzenie spracovania - ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje zablokovať̌. Právo na prenosnosť údajov - máte právo o požiadanie osobných údajov pre inú spoločnosť, a tie  odovzdáme v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky. Právo namietať - vyplývajúcej z konkrétnej situácie, ktoré sa týka spracúvania vašich osobných údajov, vrátane práva namietať profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme. Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

 XI. Podávanie sťažností

V rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať žiadosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

XII. Akým spôsobom nám môžete odvolanie poslať?

 Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

Písomným vyhlásením podaným v ktorejkoľvek pobočke. Mombi s.r.o., Nová 272, Vitanová 027 12